ADLİ BELGE İNCELEMECİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin adı

Madde 1:
Derneğin adı “Adli Belge İncelemeciler Derneği”, kısa adı “ABİDER”dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışmalar:
Madde 2: 
Derneğin amacı ülkemizdeki adli belge incelemesi alanında çalışanların sosyal ve bilimsel dayanışmasını sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, alana katkı sağlayacak çalışma ve araştırmaları olanaklar ölçüsünde desteklemek, konuyla ilgili bilim adamları arasında bilgi ve görgü alışverişini organize etmek, yakın bilim dalları ile bilgi iletişimini sağlamak, adli belge incelemesi alanının ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak, adli belge incelemesi alanında adli makamlara yardımcı olmak, bilirkişilik hizmeti vermek, ilgili ve yetkili mercileri ve kamuoyunu aydınlatmaktır.

Bu amaçla:

 1. Üyelerinin mesleki açıdan gelişmeleri ve gereksinimlerinin karşılanabilmesi için her türlü yardımda (araç, gereç, sarf malzemeleri) bulunur. Ulusal yada uluslar arası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, seminer, kurs, vd.) düzenler ve yayınlar yapar.
 2. Adli belge incelemesi ve ilgili dallarda eğitimi planlar ve denetler. Tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli eğitim ve sınavları düzenler ya da düzenlenmesine katkıda bulunur.
 3. Yasa ve tüzük kurallarını yerine getirmek şartıyla derneğin çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası dernek, oda ve her türlü kuruluşa üye olabilir ve gerektiğinde temsilci gönderebilir.
 4. Yönetim kurulunun belirleyeceği koşullarda bilimsel araştırmaları destekler ve ödüllendirir. Hizmet ödülleri verebilir.
 5. Araştırma merkezleri ve laboratuvarlar kurabilir.
 6. Dernek, amacı doğrultusunda adli belge incelemesi ile ilgili konularda, ilgili kurum veya kuruluşların talebi halinde bilirkişilik yapabilir. Üyelerinin açacağı bilirkişilik laboratuarları ve benzeri merkezlere izin verir ve denetler.
 7. Gerektiğinde yurt dışından araştırmacı, eğitici ve konuşmacı davet eder.
 8. Derneğe gelir sağlama amacına yönelik olarak çeşitli sosyal etkinliklerde (piyango, balo, eğlence, temsil, gezi, kermes, sergi, spor yarışmaları vb.) bulunur.
 9. Her türlü taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir, satabilir veya kiralayabilir. İpotek ve diğer ayni hakları kurabilir ve kaldırabilir.
 10. Adli belge incelemesi alanındaki kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardım eder.
 11. Meslek onurunu ve üyelerinin hukuk ve menfaatlerini diğer makamlar nezdinde savunur.

Üyelik koşulları:

Madde 3: 
Derneğin iki türlü üyesi vardır. Bunlar asil üye ve onursal üyedir.
Asil üyelik koşulları:
En az 4 yıllık lisans eğitimi almış olmak koşulu ile;

 1. Mesleki yaşamında yurt içindeki Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Daire’leri Adli Belge İnceleme Şubeleri, Kriminal Polis Laboratuarları Belge İnceleme Şubeleri, Jandarma Kriminal Laboratuarları Belge İnceleme Şubeleri’nde, adli tıp ve adli bilimler enstitü belge inceleme birimleri veya laboratuarlarında ve/veya ileride açılacak diğer resmi veya özel adli belge inceleme laboratuarlarında en az iki tam yıl, yetkili imza sahibi olarak çalışmış olmak ve bu laboratuarlarda imza yetkisi aldığını belgelemek veya adli belge incelemesi alanında faaliyet gösteren uluslararası kabul görmüş laboratuarlarda yukarda zikredilen yetki ve sürelerle çalışmış olmak,
 2. Üniversitelerin Anabilim Dalları’ndan birisinde öğretim üyesi olarak çalışıp adli belge incelemesi alanında bilimsel literatüre önemli mahiyet ve derecede katkı yapmış olmak veya adli tıp uzmanı, adli bilimler uzmanı sıfatı ile mesleğini sürdüren veya ile ilgili diğer bilim dallarında belge inceleme alanı ile ilgili tez çalışması içeren yüksek lisans veya doktora yapmış ya da yapıyor olmak veya devamlılık arz edecek şekilde adli belge incelemesi alanında bilirkişilik yapmış olmak,
 3. Adli Bilimler alanında faaliyet gösteren ve ülkemiz resmi makamları tarafından kabul edilen herhangi bir eğitim kurumundan ileride Adli Belge İncelemesi alanında açılabilecek olan yüksek lisans veya doktora yapmış ya da yapıyor olmak  veya bu programlarda eğitici olmak,
 4. ABİDER’in açacağı temel ve ileri eğitim ve sertifikasyon programlarının öngörülen sürelerde ve koşullarda katılmış ve başarılı olmuş olmak veya bu programlarda eğitici olmak

Durumu yukarıda 4 madde halinde zikredilen üyelik koşullarından birine uyan kişiler en az iki üye tarafından tavsiye edildiklerini gösterir onayı da içerecek şekilde başvuru formunu doldurarak dernek Yönetim Kurulu’na başvururlar. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları gerekli araştırmaları tamamladıktan sonra 30 gün içinde adayın üyeliğe kabulü veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu yazı ile başvuru sahibine bildirir.
Dernek üyeliği dernek yönetim kurulu önünde edilen meslek yemini ile başlar. Yemin metni aşağıdaki gibidir:
Adli belge incelemesi alanında çalışan meslektaşlarımla sosyal ve bilimsel dayanışma içerisinde olacağıma, alanın hak ve menfaatlerini koruyacağıma, bir üye olarak tüm mesleki ve meslek dışı iştigalimde alanı temsil ettiğim bilinci ile yasal, ahlaki ve etik değerlere bağlı kalacağıma, şartlar ne olursa olsun dürüstlük ve doğruluktan ödün vermeyeceğime namus ve şerefim üzerine yemin ederim

Dernek yönetim kurulu adli belge inceleme uzmanlığı talebinde bulunan üyelerden şartlarını yeterli görmedikleri üyeleri hizmet içi eğitime tabi tutabilir. Hizmet içi eğitim bir yada birden fazla grup halinde yapılabilir. Bilimsel Kurul’un oluşturulmasından sonra yapılacak eğitimlerin şartlarını Bilimsel Kurul belirler. Bilimsel Kurul’un henüz oluşturulmadığı dönemde yapılacak eğitim görevlerini Yönetim Kurulu geçici olarak üstlenir. Eğitim detaylarını da varsa bilimsel kurul yoksa Yönetim Kurulu belirler. Başarılı olan üyelere sertifika düzenlenir.

Onursal üye:

Madde 4: 
Halen veya geçmişte yürüttükleri görev, unvan ve/veya mevkileri nedeniyle derneğin tanıtımına ve gelişmesine katkı sağlayacak kişiler en az iki dernek üyesinin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun alacağı kararla onursal üye olurlar. Onursal üyelerden aidat alınmaz.

Üyelikten Çıkma:

Madde 5:
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernek üyeliğinden kendi isteği ile çıkanlar üyelikten çıkarılma karar tarihinden en az bir yıl geçtikten sonra tekrar üyeliğe başvurabilirler. Yeniden başvuru koşulları ilk başvuru koşulları ile aynıdır. Ancak üyelikten kendi isteği ile çıkan veya çıkartılanların tekrar üyeliğe kabulü veya reddi yönetim kurulunun yetkisindedir. Bu konuda yönetim kurulu kararlarına itirazlar genel kurulda katılan  üyelerin üçte ikisinin oyu ile karara bağlanabilir.

Üyelikten Çıkarılma:

Madde 6:
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Dernek yönetimi tarafından verilen görevleri sürekli reddetmek,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Derneğin açacağı hizmet içi eğitim programlarına üst üste iki kez YönetimKurulu’nca kabul edilen geçerli mazereti olmadan katılmamış olmak      Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun oyu ile verir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Derneğin Organları:

Madde 7: 
Derneğin organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Bilimsel Kurul ve Onur Kurulu’dur.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü:

Madde 8:
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, yönetim kurulunca belirlenecek tarih, yer ve saatte toplanır.
Genel Kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı:
Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Toplantı Usulü:
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Madde 9:
Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 10: 
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiyi/kişileri yetki sürelerini de belirtmek suretiyle belirlemek,
 6. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 7. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 8. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 9. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 10. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 11. Derneğin vakıf kurması,
 12. Derneğin fesih edilmesi,
 13. Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,
 14. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Madde 11:
Yönetim kurulu yedi asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Yıllık aidatı belirlemek,
 4. Gerekli görüldüğü taktirde sandık kurmak,
 5. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi/kişileri yetki sürelerini de belirtmek suretiyle belirlemek,
 6. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönerge veya yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 7. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 8. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 9. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 10. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak
 11. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
 12. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 13. Derneğin iç denetimini yapmak,
 14. Üyelerinin mesleki açıdan gelişmeleri ve gereksinimlerinin karşılanabilmesi için her türlü yardımda (araç, gereç, sarf malzemeleri) bulunmak. Ulusal yada uluslar arası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, seminer, kurs, vd.) düzenlemek ve yayınlar yapmak,
 15. Adli belge incelemesi ve ilgili dallarda eğitimi planlamak ve denetlemek. Tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli eğitim ve sınavları düzenlemek ya da düzenlenmesine katkıda bulunmak (Eğitim ile ilgili konularda Yönetim Kurulu yetkisini Bilimsel Kurul’a aktarabilir),
 16. Bilimsel araştırmaları desteklemek ve ödüllendirmek,
 17. Araştırma merkezleri ve laboratuarlar kurmak, üyelerinin açacağı bilirkişilik laboratuarları ve benzeri merkezlere izin vermek, denetlemek,
 18. Adli belge incelemesi konusunda bilirkişilik yapmak,
 19. Çeşitli sosyal ve bilimsel etkinliklerde (konser, kermes, sergi, konferans, seminer, kongre, kurs, sertifika programları, ders notları, kitap ve dergi basımı, piyango, spor yarışması, balo, eğlence, temsil ve benzeri) bulunmak,
 20. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 21. Meslek onuru ve üyelerinin hukuk ve menfaatlerini diğer makamlar nezdinde savunmak,
 22. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Madde 12: 
Denetim kurulu üç asıl üç yedek  üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Bilimsel Kurul’un Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Madde 13: 
Bilimsel Kurul Üyesi; derneğe kayıtlı bulunan üyeler arasından akademik ünvana sahip 3 asil ve 3 yedek olmak üzere gizli oyla Genel Kurul tarafından seçilir. Süresi 3yıldır. Bilimsel Kurul asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağırılır. Üyelerin diğer kurullarda yer alması Bilimsel Kurul’a seçilmesine engel değildir.

Bilimsel Kurulun Görev ve Yetkileri:

  1. Yönetim Kurulu’nun planladığı bilimsel etkinlikleri düzenlemek,
  2. Bilimsel yönergeler hazırlamak (yurtdışı bilimsel etkinliklere katılım desteği yönergesi, kongre bildiri ödülleri yönergesi, araştırma projelerini destekleme yönergesi ve benzeri yönergeler gibi.)
  3. Derneğin bilimsel etkinliklerinde gerek duyulursa alt komiteler kurmak ve bu komitelerde üyeleri görevlendirmek,
  4. Derneğin açacağı tüm hizmet içi eğitim programlarını, üyelik koşulları d maddesinde sözü edilen temel ve ileri eğitim ve sertifikasyon programlarını düzenlemek, eğiticileri belirlemek, eğitim programlarını hazırlamak, bu programların denetimini yapmak, sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunmak,
  5. Dernek adına Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirilmesine onay verdiği kitap, dergi, gazete ve benzeri her türlü yayınının sorumluluğunu üstlenmek, yayın için görevlendirilecek üyeleri belirlemek, onları denetlemek,

Onur Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Madde 14:
Onur Kurulu Üyesi; derneğe kayıtlı bulunan üyeler arasından 3 asil ve 3 yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Süresi 3 yıldır. Asil üyeliklerden açılan yerlere oy sırasına göre yedek üye getirilir. Üyelerin diğer kurullarda yer alması Onur Kuruluna seçilmesine engel değildir.
Onur Kurulu’na seçilebilmek için yurt içinde en az 5 yıl uzman olarak çalışmış olmak koşulu aranır. Bu vasıftaki üyelerle kurul tamamlanamazsa yurt içinde en az 3 sene hizmet etmiş bulunanlar da Onur Kurulu’na asil ve yedek üye seçilebilirler.
Onur Kurulu üyeleri ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçerler. Toplantı tutanak ve kararları gizli olup, başkanın sorumluluğu altında emin bir yerde muhafaza edilir.
Onur Kurulu üyeleri tarafsızlıklarını şüpheye düşürecek bir durumun varlığı halinde reddolunabilir. Red talebinde bulunan dernek üyesi iddiasını delilleri ile birlikte bildirmeye mecburdur. Bu taktirde reddolunan asil üyenin yerleri yedeklerle ikmal edilmek ve başkan ile vekilinin birlikte reddi halinde yedek üyeler çağrılarak toplantı yapılır ve gizli oyla geçici bir başkan seçilmek suretiyle öncelikle ret talebi incelenir. Ret; kabule şayan görülürse esas sorun bu heyet tarafından incelenerek karara bağlanır. Reddin asılsızlığı anlaşıldığı veya ret talebi kabule şayan görülmediği taktirde talebin reddine karar verilmekle beraber ayrıca uyarı cezasına da karar verilebilir. Reddedilenlerin çokluğu dolayısıyla Onur Kurulu’nun yedeklerle dahi oluşturulması mümkün olmayan durumlarda ret talebi göz önünde bulundurularak, konu Yönetim Kurulu’nca olağan veya olağanüstü Genel Kurula götürülerek değerlendirilmesi talep edilir ve yukarıdaki hükümler bu takdirde dahi aynen tatbik olunur. Ret talebinin reddi hakkındaki kararlara ancak esas konu ile birlikte Yönetim Kurulu’na itiraz olunabilir.
Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezaları aleyhine, kararın üyeye tebliğinden itibaren 15 gün zarfında yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi, karar aleyhindeki belgelere dayanan savunma ile birlikte ve imza karşılığında Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na verilir. Müddeti içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir ve derhal uygulanır. İtiraz halinde yedek üyelerle toplanan Genişletilmiş Onur Kurulu son kararı verir. Onur Kurulu ceza olarak  “uyarı” ve “üyelikten çıkarma” verir. “Üyelikten çıkarma” cezası ilk Genel Kurul’da ele alınmak zorundadır. Onur Kurulu’nun vereceği kararlar hakkında İdare Mahkemesine başvurma hakkı mahfuzdur.

Derneğin Gelir ve Giderleri

Madde 15:
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 1. Üye aidatları,
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından düzenlenecek konser, kermes, sergi, konferans, seminer, kongre, kurs, sertifika programları, ders notları, kitap ve dergi basımı, piyango, spor yarışması, balo, eğlence, temsil ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Derneğin kuracağı laboratuarlardan, düzenleyeceği eğitim faaliyetlerinden ve yapacağı bilirkişiliklerden elde edilen gelirler,

Derneğin giderleri şunlardır:

 1. Genel Kurul giderleri,
 2. Eğitim ve toplantı giderleri,
 3. Yayımlanacak kitap, dergi ve benzeri basılı materyal giderleri,
 4. Dernek amaçlarına uygun 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği ile belirlenmiş her türlü faaliyetin gerektirdiği giderler.

Yıllık Aidat Miktarı

Madde 16:
Derneğin üyeleri giriş aidatı olarak 100 TL ve Yönetim Kurulunca belirlenecek yıllık aidat öderler. Giriş aidatı üyelik başvurusu sırasında, yıllık aidat ise o yılın ilk altı ayında ödenir.

Sandık kurma:

Madde 17:
Dernek Yönetim Kurulu, dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Sandığın kuruluş ve çalışma esasları 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre belirlenir. Sandıktan elde edilen kâr üyelere paylaştırılamaz. Gelir; faiz veya başka adlarla üyelere aktarılamaz.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 18: 
Defter tutma esasları; mevzuata uygun olarak yapılır.

Kayıt Usulü:
Dernekte hangi esaslara göre defter tutulmasına Yönetim Kurulu mevzuata uygun olmak kaydıyla karar verir.

Tutulacak Defterler:
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında(31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:

Madde 19: 
Gelir ve gider belgeleri:
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi:

Madde 20:
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü:

Madde 21: 
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların bildirilmesi:
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin bildirilmesi:
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikte tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi:

Madde 22:
ABİDER iç denetimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu tarafından denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Madde 23: 
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24: 
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli:

Madde 25: 
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri:
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Adli Belge İnceleme Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği:
Madde 26: 
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Kurucu Üyeler
Madde 27: 
Derneğin kurucu üyeleri aşağıda bilgileri verilen 25 kişidir:

 

Adı Soyadı ve İkametgahı

Mesleği

Tabi-yeti

1Doç. Dr. Faruk AŞICIOĞLUDoktorT.C.
2Yrd. Doç. Dr. İsmail BİRİNCİOĞLUDoktor – Öğretim ÜyesiT.C.
3Yrd. Doç. Dr. Ömer KURTAŞDoktor – Öğretim ÜyesiT.C.
4Doç. Dr. Hüseyin Bülent ÜNERÖğretim ÜyesiT.C.
5Doç. Dr. Nevzat ALKANDoktor – Öğretim ÜyesiT.C.
6Uz. Dr. Hasan KARASUDoktorT.C.
7Uz. Dr. Çetin SEÇKİNDoktorT.C.
8Uz. Dr. Hasan Firuz KOÇDoktorT.C.
9Hüseyin ŞAHİNFizikçiT.C.
10Güray AKINUz. Psikolog -Adli Bilimler UzT.C.
11Prof. Dr. Gürsel ÇETİNDoktor – Öğretim ÜyesiT.C.
12Prof. Dr. Mustafa Fatih YAVUZDoktor – Öğretim ÜyesiT.C.
13Uz. Dr. Veli ÖZDEMİRDoktorT.C.
14Uz. Dr. Celal BÜTÜNDoktorT.C.
15Uz. Dr. Uğur GÜNAYDINDoktorT.C.
16Dr. İsmail ÇAKIRAdli Bilimler UzmanıT.C.
17Uz. Dr. Mehmet Özer TUĞSAVULDoktorT.C.
18Prof. Dr. Sermet KOÇDoktor – Öğretim ÜyesiT.C.
19Uz. Dr. Sadullah GÜZELDoktorT.C.
20Yrd. Doç. Dr. Jale BafraÖğretim ÜyesiT.C.
21Uz. Dr. Cüneyt ATASOYDoktorT.C.
22Uz. Dr. Tansev BORANDoktorT.C.
23Uz. Dr. Tamer ERENDoktorT.C.
24Yrd. Doç. Dr. Nevzat ATALAYÖğretim ÜyesiT.C.
25Uz. Dr. Rıza YILMAZDoktorT.C.

Madde 28:
İş bu tüzük 28 maddeden ibarettir.